Lajmet

Ligji për Komunikimet Elektronike

LIGJI PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE (Nr. 04/L-109) i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbështetje të ne...

[më shumë...]

ARKEP - Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

ARKEP - Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

[më shumë...]

Komunikatë për Shtyp - Implementimi i KOSIX

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) me qëllim të:

-  jetësimit të dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr03/L-085 për promovimin, krijimin e kushteve të barabarta dhe një ambient të favorshëm për një konkurrencë të mirëfilltë për të gjithë ofruesit e shërbimeve të internetit;

-  realizimit të synimeve të parapara me dokumentin e Politikave të Sektorit të Telekomunikacionit për krijimin e nyjave të përbashkëta në mes të Ofruesve të Shërbimeve të Internetit (ISP);

-  përmbushjes së objektivit të ART-së, për të ndjekur parimet dhe principin e mbrojtjes së interesit të përdoruesve të shërbimeve telekomunikuese;

ka realizuar me sukses projektin për; Krijimin e Nyjës Shkëmbyese të Internetit (KOSIX), të parën e këtij lloji në Republikën e Kosovës. Në jetësimin e këtij projekti me rëndësi të madhe për Kosovën, përveç implementimit të projektit, ART ka ndërmarrë edhe një sërë aktivitetesh tjera në aspektin e adoptimit të legjislacionit sekondar rregullator siç janë miratimi i rregullores për funksionimin e KOSIX, urdhëresës për vendosjen e kushteve shtesë për ofruesit e shërbimeve të internetit, vendimin për krijimin e nyjës shkëmbyese të internetit dhe administruar këshillimin publik me të gjitha palët e interesit.

[më shumë...]

 Anëtarë në: