Tarifat

Tarifat 2012

Tarifat për lidhje në KOSIX janë ndarë në një tarifë për anëtarësim dhe një ose më shumë tarifa për porte. Tarifa e anëtarësimit në KOSIX mbulon qasjen tuaj në të gjitha pikat e KOSIX. Çmimi i tarifës për anëtarësim në KOSIX është 500€ në vit dhe kjo shumë është e pakthyeshme. 

Tarifa e porteve në KOSIX mbulon lidhjen tuaj aktuale dhe varet nga shpejtësia e lidhjes tuaj dhe numri i lidhjeve, që janë si në vijim:

       -çdo 100 Mbit / s Ethernet 100 € në muaj 

       -çdo 1 Gbit / s Ethernet 200 € në muaj

       -çdo 10 Gbit / s Ethernet 500 € në muaj. 

Shërbime tjera nuk janë të përfshira në listën e tarifave. Çdo anëtar i KOSIX duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet për kanalin komunikues fizik dhe pajisjet e nevojshme për implemtimin e lidhjes përkatëse. 

Nëse keni nevoj për shërbime hosting (që aktualisht nuk është shërbim i ofruar nga KOSIX, por pritet të jetë së shpejti), tarifat dhe kushtet do të specifikohen me një marrëveshje tjetër.

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme