Baza Ligjore

Ligjet e miratuara deri më tani për rregullimin e tregut të komunikimeve elektronike, shërbimeve postare dhe shoqërisë së Informacionit: 

Nr.

Emërtimi i dokumentit

Nr.Ref

Data

Statusi

1

Ligji për Komunikimet elektronike

04/L-109

04 Tetor 2012

Në fuqi

2

Ligji për Telekomunikacion

2002/7

03 Maj 2003

I shfuqizuar me Ligjin Nr.04/L-109

3

Amandamentimi i Ligjit Nr.2002/7

03/L-085

13 Qershor 2008

I shfuqizuar me Ligjin Nr.04/L-109

4

Ligji për shërbimet postare

03/L-173

15 Prill 2010

Në fuqi

5

Ligji për shërbimet e shoqërisë informatike

04/L-094

15 Mars 2012

Në fuqi


Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike - Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020


 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme