Raportet

Menaxheri i Grupit Punues për Kos-IX, me qëllim te kryerjes së përgjegjësive të veta dhe monitorimit  në vazhdimësi të zhvillimit të trafikut të Internetit në nivel vendi paraqet raportet.

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme