Ndërprerja e anëtarësimit

Anëtarësimi ne KOSIX mund te ndërpritet: 

- Me kërkesën e anëtarit te KOSIX, për te cilin anëtari duhet te njoftojë ne forme te shkruar KOSIX, me se voni 15 dite para ndërprerjes se anëtarësimit;

- Me vendimin e ART-së, ne rastin kur anëtari nuk përmbush kushtet aktuale për anëtarësim në KOSIX;

- Me kalimin e afatit prej 90 ditësh nga dita e lidhjes se kontratës për anëtarësim dhe përdorim ne shërbimeve te KOSIX, ne rastin kur anëtari gjate këtij afati nuk realizon lidhjen ne KOSIX LAN.

- ART ne forme te shkruar duhet te njoftoj antarin e KOSIX ne lidhje me nderprerjen e anetarsimit jo me vone se 60 dite para se te nderpritet anëtarsimi.

 

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme
Files


Various Reports of Internet Exchange Point
Reports of Internet Exchange Point

Dokumente from KOSIX
Various Reports