Kriterijumi za clanstvo

Uslovi i procedure učlanjenja u KOSIX-u

Član KOSIX-a može biti:- Svaki ISP, koji pruža internet usluge na teritoriji Republike Kosovo;

- Jedna ne-komercijalna mreža koja pruža usluge za privatne i pravne entitete na teritoriji Republike Kosovo;

- Jedna privatna mreža koja pruža usluge za privatne i pravne entitete na teritoriji Republike Kosovo.

Za učlanjenje u KOSIX-u, preduzeće je obavezno da dostavi sledeću dokumentaciju:

- Zahtev za članstvo;

- Aplikaciju koja je popunjena u formularu i podatke koje zahteva KOSIX. Formular aplikacije za učlanjenje je sastavni deo ove uredbe.

Tehnički uslovi za učlanjenje treba da imaju minimalnu funkcionalnost sloja 2/Layer-2 (Ethernet) sa sledećim specifikacijama: - Povezivanje sa lokalnom mrežom (Ethernet) sa KOSIX-om se treba podesiti sa brzinom dupleks a ne auto-sensing;

- Samo standard Ethernet 2 (ili “Dix Ethernet”) sa layer-2 se može preneti u KOSIX. Štaviše, LLC/SNAP inkapsulacija (802.2) nije dozvoljena;
- Okviri (frames) treba da se zasnivaju na jednoj od ovih vrsta Ethernetit:
           0x0800 – IPv4;
           0x0806 – ARP;
           0x86dd – IPv6.

- Samo jedan izvor MAC adresa se treba koristiti u svakom portu KOSIX. Ne postoje drugi okviri osim ARP koji se mogu proslediti (broadcast) ka MAC adresama;

- Proxy – ARP je zabranjen;
- Samo ARP i IPv6 (Neighbor Discovery) se može pratiti na celom KOSIX-u;

Tehnički uslovi za članstvo treba da imaju minimalnu funkcionalnost sloja 3 / Layer-3 (IP) sa sledećim specifikacijama:

- Povezivanja članova koji se povezuju u KOSIX-u treba da se podese da koriste samo IP adrese i određene “netmaske” iz KOSIX-a. Svako auto-podešavanje, auto-otkrivanje, ili druga adresiranja su zabranjena;
- Paketi pokrenuti u adresi KOSIX-a (Broadcast packets) se trebaju filtrirati pre nego da stignu na KOSIX-u;
- Povezivanja treba da se zasnivaju na protokolu BGP, odnosno BGP4 i njegove naslednike;
- Članovi mogu da koriste i reklamiraju samo IP adrese i određeni ASN za njih i njihove potrošače. Korišćenje, reklamiranje, ili slanje drugih adresa koja ne pripadaju članu je zabranjeno
- Članovi treba da sprovode dobre prakse za spajanje puteva gde god je to moguće;
- “Next-hop-self” se treba nalaziti u svim reklamama putanja u KOSIX.

Tehnički uslovi specifikovani u članovima 6.3 i 6.4 ove Uredbe, mogu se izmeniti u skladu sa članom 4.3.5 ove uredbe, ili ukoliko Odbor smatra da je to potrebno.

Najkasnije trideset (30) dana nakon zahteva, Menadžer treba da preporuči Odboru potpisivanje Ugovora o učlanjenju, samo u slučaju da su ispunjeni svi uslovi navedeni u članovima 6.2, 6.3 i 6.4 ove Uredbe.

U slučaju da nisu ispunjeni kriterijumi za članstvo koji su specifikovani u članovima 6.2, 6.3 i 6.4 ove Uredbe, onda zahtev treba da se odbije i stranka treba da se pismeno upozna o tome najkasnije trideset (30) dana  nakon apliciranja.

Pravno lice, koje nije zadovoljno odgovorom KOSIX-a na zahtev za članstvo, može podneti žalbu ispred Odbora, koja će se razmatrati u skladu sa odredbama ove Uredbe i drugim važećim normativnim aktima.

Status člana KOSIX-a se postiže potpisivanjem Ugovora o učlanjenju u KOSIX-u. Status člana je javan i objavljuje se na specijalizovanoj službenoj veb stranici KOSIX-a u članu 3.7 Uredbe sa br. Prot. 046/B/11.

 Član na:

Fajlova


Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente me Raporte te Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Pershkrimi